I Üldsätted

1.1. Mittetulundusühing nimetusega Mittetulundusühing Eesti Keskkonnainstituut (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.

1.2. Mittetulundusühing Eesti Keskkonnainstituudi asukohaks on Tartu linn.

1.3. Mittetulundusühing Eesti Keskkonnainstituudi eesmärgiks on teadussaavutuste rakendamine jätkusuutliku ehitamise, ruumilise planeerimise kodanikuühiskonna edendamise ja keskkonnakorralduse valdkondades.

1.4. Mittetulundusühing Eesti Keskkonnainstituudi  põhitegevusteks on arendus-ja teadustegevus.

Põhitegevusaladeks on:

a) jätkusuutliku ehitamise, ruumilise planeerimise, kodanikuühiskonna edendamise ja keskkonnakorralduse rakendusteaduslike projektide läbiviimine, metoodikate koostamine ja uuringute läbiviimine;

b) koostöö ülikoolidega ja teadusasutustega kodu- ja välismaal, rahvusvahelise uurimisvõrgustikuga liitumine, projektide algatamine;

c) üliõpilaste praktika korraldamine ja nende kaasamine uurimisprojektidesse;

d) tegevusaladega seotud avalikkust teavitavate ürituste läbiviimine,
õppematerjalide ja trükiste koostamine ja levitamine.

1.5. Mittetulundusühing Eesti Keskkonnainstituut on oma tegevuses täiesti sõltumatu nii poliitilistel, usulistel, etnilistel kui teistel alustel.


II Mittetulundusühing Eesti Keskkonnainstituudi  liikmeks vastuvõtmise ning väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

2.1. Mittetulundusühingu Eesti Keskkonnainstituut liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline isik, kes soovib arendada Mittetulundusühingu Eesti Keskkonnainstituut eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.

2.2. Mittetulundusühingu Eesti Keskkonnainstituut liikmeks vastuvõtmise otsustab Mittetulundusühingu Eesti Keskkonnainstituut juhatus.

2.3. Mittetulundusühingust Eesti Keskkonnainstituut väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse etteteatamisajaga üks kuu, millele järgnevalt kustutab Seltsi juhatus liikme nimekirjast.

2.4. Mittetulundusühingu Eesti Keskkonnainstituut liikme võib mittetulundusühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:

a) Mittetulundusühing Eesti Keskkonnainstituut liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Seltsi liikmemaksu;

b) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi Seltsi üldkoosolekul või Seltsi poolt korraldatud üritusel; 

c) astub Seltsiga samalaadset tegevust arendava mittetulundusühingu liikmeks.

2.5. Mittetulundusühingu Eesti Keskkonnainstituut liikme väljaarvamise otsustab Seltsi juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 1/2 juhatuse liikmetest.

2.6. Mittetulundusühingu Eesti Keskkonnainstituut juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval Seltsi üldkoosolekul.

 

III. Liikmete õigused ja kohustused

3.1. Mittetulundusühingu Eesti Keskkonnainstituut liikmetel on õigus:

a) osaleda hääleõigusega Seltsi üldkoosolekul;

b) olla valitud Seltsi juhtorganite liikmeks;

c) saada Seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Seltsi tegevuse kohta.

3.2. Mittetulundusühingu Eesti Keskkonnainstituut liige on kohustatud:

a) järgima Seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja Seltsi juhtorganite otsuseid;

b) tasuma määratud liikmemaksu;

c) teatama Seltsi juhatusele Seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;

d) tasuma Seltsi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.

3.3. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib Seltsi liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.


IV. Üldkoosolek

4.1. Mittetulundusühingu Eesti Keskkonnainstituut kõrgeimaks organiks on Seltsi üldkoosolek, millel iga Seltsi liikmel on üks hääl.

4.2. Mittetulundusühingu Eesti Keskkonnainstituut üldkoosoleku pädevuses on:

a) põhikirja muutmine;

b) eesmärgi muutmine;

c) juhatuse liikmete määramine;

d) revisjoni määramine;

e) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Seltsi esindaja määramine;

f) Mittetulundusühingule Eesti Keskkonnainstituut kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;

g) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3. Mittetulundusühingu Eesti Keskkonnainstituut üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:

a) aastaaruande kinnitamiseks;

b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui Seltsi huvid seda nõuavad.

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab Seltsi juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale Seltsi liikmele kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate.

4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on teise esindatud üle poole Seltsi liikmetest.

4.6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud Seltsi liikmetest või nende esindajatest.

 

V. Juhatus

5.1. Mittetulundusühingu Eesti Keskkonnainstituut tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on kaks liiget.

5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek  ametisse kaheks aastaks.

5.3. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

5.4. Juhatuse koosolekud toimuvad kord kuus.

 

VI. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine

7.1. Mittetulundusühingu Eesti Keskkonnainstituut ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

7.2. Mittetulundusühingu Eesti Keskkonnainstituut likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

7.3. Mittetulundusühingu Eesti Keskkonnainstituut likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

info@ekki.ee | +372 502 5563 | Raekoja plats 8, 51004 Tartu, Estonia